Nov14

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Dec12

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Join The Neighborhood!

Join The Neighborhood!

The CD... is here!

The Neighborhood Trio CD

 

Seen the Ad?

Find Us Elsewhere...

The Neighborhood Trio - The Neighborhood Trio