Jun13

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Jul11

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Aug8

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Join The Neighborhood!

Join The Neighborhood!

The CD... is here!

The Neighborhood Trio CD

 

Seen the Ad?

Find Us Elsewhere...

The Neighborhood Trio - The Neighborhood Trio