Apr11

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

May9

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Jun13

Midtown Global Market

Midtown Global Market, 920 E. Lake Street, Minneapolis, MN

Join The Neighborhood!

Join The Neighborhood!

The CD... is here!

The Neighborhood Trio CD

 

Seen the Ad?

Find Us Elsewhere...

The Neighborhood Trio - The Neighborhood Trio